Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Solmat 
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Solmat stanowiącego własność spółki komandytowej Solmat Hanusiak z siedzibą w Krakowie, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Solmat i klienta, oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Sklep internetowy Solmat dostępny pod adresem
http://www.sklep.solmat.pl, prowadzony jest przez firmę Solmat Hanusiak sp.k. z siedzibą przy ul. Dekerta 45, 30-703 Kraków. Numer NIP: 679-295-56-27, KRS: 0000293593, Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście, XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sklep Solmat prowadzi sprzedaż towarów z zakresu materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalatorskich poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.sklep.solmat.pl oraz w punktach handlowych.
KUPUJĄCY
2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
PRODUKTY
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie Solmat są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH
4. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów.

CENY
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Solmat są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Solmat wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, przyjmuje się, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

ZAMÓWIENIA
7. Zamówienie w sklepie internetowym Solmat można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane). Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego (przyciśnięcie przycisku \"potwierdzam zamówienie\") automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail do zamawiającego z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji.
b) faksem wysłanym pod numer: (012) 263-04-49 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: esklep@solmat.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,
c) telefonicznie pod numerem działu handlowego, 
d) osobiście w siedzibie firmy Solmat.
Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.
8. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie w momencie aktywacji linku potwierdzającego zamówienie. W szczególnych przypadkach sprzedawca może zaakceptować potwierdzenie zamówienia telefonicznie lub faksem.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 7.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta. W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru w siedzibie firmy Solmat.

MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY
10. W przypadku wyboru przez klienta opcji wysyłki towaru, umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili wysłania przez sprzedawcę do klienta, drogą e-mailową lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomości o potwierdzeniu przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (patrz: pkt 9 niniejszego Regulaminu). W przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy Solmat umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawcę (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje jedynie utworzenie w tym przypadku czasowej rezerwacji towaru dla klienta).

BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI
11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia.
ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA
12. Do chwili przekazania przez sprzedawcę paczki firmie kurierskiej Klient ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
13.1 Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standartowo nie przekracza on 5 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 17:00 danego dnia). Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 dni roboczych po uprzednim poinformowaniu klienta.
13.2 Do czasu zapłaty przez Klienta za zamówiony towar Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
14. Zamówione towary dostarczane są w sposób i w miejsce wskazane przez Klienta w chwili składania zamówienia, towary można też odebrać w siedzibie firmy Solmat. Towar odbierany w siedzibie firmy Solmat nie jest obciążony żadną dodatkową opłatą przewozową.

PŁATNOŚCI
15.1 Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:
a) przedpłatą na konto b) gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy Solmat
15.2 Zapłata za zamówiony towar jest warunkiem realizacji zamówienia, za wyjątkiem przypadku gdy jest on odbierany w siedzibie firmy Solmat.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
16. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Solmat, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
17. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do siedziby firmy Solmat na koszt klienta.
18. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.
19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
20. Towary oferowane w sklepie internetowym Solmat są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu Solmat. 
21. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
22. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu Solmat nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym .
23. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.
24. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową
b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru
c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
25. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem. Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie, emailem lub faxem), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę na adres sklepu Solmat.
26. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).
27. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
28. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.
29. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
30. W przypadku gdy kupującym nie jest osoba fizyczna, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
31. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym www.sklep.solmat.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
32. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
33. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w stosunkach nie z konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby spółki Solmat sp. k.FACEBOOK
Banner
Banner
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®